Regulamin

Regulamin sklepu internetowego fotoeksplozja.pl

SPIS TREŚCI:

 1. Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie
 2. Postanowienia ogólne
 3. Kontakt ze Sklepem
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Sklepu, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług elektronicznych
 5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży
 6. Sposoby płatności za produkt
 7. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru towaru
 8. Reklamacja produktu
 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 12. Dane osobowe w sklepie internetowym
 13. Postanowienia końcowe

 

1. Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie

Sklep – serwis internetowy prowadzony przez firmę z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 4, 42-290 Blachownia, Gmina Blachownia, wpisana do rejestru REGON pod numerem: 242806690, NIP: 5732554918, dostępny pod adresem www.fotoeksplozja.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia;

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

Konsument - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnej, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;

Sprzedawca – DREAM PROJECT GROUP Sylwia Korecka z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 4, 42-290 Blachownia, Gmina Blachownia, wpisana do rejestru REGON pod numerem: 242806690, NIP: 5732554918;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Regulamin - niniejszy regulamin sklepu;

Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru;

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawierana albo zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu, w którym gromadzone są dane podane przez Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;

Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

Formularz Zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży;

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, sposobu płatności, itd.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą;

Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Usługi elektroniczne – usługi, które świadczy Sklep, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

Dni Robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas Realizacji Zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże do wysłania z magazynu za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany przez Kupującego;

Termin dostawy - czas, w jakim Sklep skompletuje i podejmie pierwszą próbę dostawy Zamówienia za pośrednictwem Kuriera, na adres wskazany przez Kupującego;

Kurier – zewnętrzne firmy świadczące usługi przewozowe: Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Geis Parcel PL Sp. z o. o., przyjmujące Przesyłkę od Sprzedawcy oraz doręczające ją do Kupującego.

Newsletter – gazetka elektroniczna wydawana cyklicznie przez Sklep, w której zamieszczane są m.in. informacje dotyczące oferty Sklepu oraz o aktualnych promocjach;

Baza Sklepu Internetowego – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz towarów, które są oferowane w Sklepie.

W bazie przechowywane są również dane na temat Kupujących korzystających ze Sklepu, służące do realizacji składanych przez nich Zamówień;

Rabat – prawo do skorzystania z obniżonej ceny, przyznawane w postaci jednorazowych kuponów rabatowych, rabatu indywidualnego dla klienta oraz w postaci progów rabatowych.

 

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu;
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu;
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • Warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu, w tym:
   • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca,
   • Zakaz dostarczania przez klienta treści o charakterze bezprawnym;
   • Zasady i tryb zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu;
   • Tryb postępowania reklamacyjnego;
 • Właścicielem Sklepu Fotoeksplozja, dostępnego pod adresem internetowym: fotoeksplozja.pl, jest Firma DREAM PROJECT GROUP Sylwia Korecka z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 4, 42-290 Blachownia, Gmina Blachownia, wpisana do rejestru REGON pod numerem: 242806690 oraz rejestru NIP pod numerem: 5732554918;
 • Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Kupującego;
 • Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT);
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu oraz cen towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Sklepu oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • Wiążąca jest cena podana przez Sprzedawcę na chwilę złożenia zamówienia przez Kupującego. Wszelkie promocje obejmujące sprzedaż w Sklepie, nie łączą się z żadnymi innymi promocjami stosowanymi przez Sprzedawcę. Kupujący może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba, że regulamin promocji wyraźnie stanowi Przez promocję rozumie się każde korzystniejsze od standardowych warunki sprzedaży.
 • Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy, o której Kupujący jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży;
 • Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Jeżeli Klient oczekuje wystawienia faktury  VAT  powinien  o  tym  poinformować  Sprzedawcę niezwłocznie po złożeniu zamówienia;
 • Jeżeli któraś klauzula niniejszych ogólnych warunków handlowych straciła bądź straci moc prawną, pozostałe klauzule będą obowiązywały bez zmian.

 

3. Kontakt ze sklepem

 • Główna siedziba firmy:

DREAM PROJECT GROUP Sylwia Korecka,

ul. Modrzewiowa 4, 42-290 Blachownia

 • Adres do zwrotów oraz korespondencji:

DREAM PROJECT GROUP Sylwia Korecka,

ul. św. Brata Alberta 103a, 42-224 Częstochowa

 • Adres e-mail Sprzedawcy: shop@fotoeksplozja.pl
 • Numer telefonu Sprzedawcy: 507405209
 • Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 89105011421000009216396763
 • Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym punkcie.
 • Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 18:00

 

4. Usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Sklepu, w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług elektronicznych

 • W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Rejestracji, Formularz Zamówienia oraz Newsletter;
  • Założenie Konta w Sklepie oraz Formularz Rejestracji;
   • Konto jest tworzone automatycznie w momencie wypełnienia przez Kupującego Formularza Rejestracji, albo poprzez serwisy: facebook i google - korzystając z posiadanego na nich konta;
   • Założenie Konta w Sklepie jest darmowe a usługa świadczona przez czas nieoznaczony;
   • W Formularzu Rejestracji niezbędne jest uzupełnienie przez Kupującego następujących danych: loginu, w postaci adresu swojej poczty e-mail oraz utworzenia hasła do Konta. Do zakończenia procesu rejestracji konieczne jest również zapoznanie się z regulaminem Sklepu oraz zaakceptowanie jego treści;
  • Kupujący w każdej chwili bez podania przyczyny - ma możliwość, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do  Sprzedawcy, pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy;
 • Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji, albo poprzez kliknięcie przycisku: „zaloguj się przez facebook”, lub „zaloguj się przez google”;
 • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 • Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami punktu 4 Regulaminu, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta;
  • Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie;
  • Aby złożyć Zamówienie, należy:
   • zalogować się do sklepu, lub bez logowania - wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”;
   • jeżeli Kupujący się nie zalogował, to tutaj również może się zalogować lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   • Zamówienie składamy poprzez uzupełnienie Formularza Zamówienia. W formularzu tym niezbędne jest podanie przez Kupującego następujących danych: imię i nazwisko, lub nazwa firmy odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu: ulica, numer domu (mieszkania), kod pocztowy, miejscowość, kraj, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: rodzaj i ilość produktów, miejsce i sposób ich dostawy, sposób płatności (szczegółowo opisane w punkcie 6), w przypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP koniecznych do wystawienia faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia. Kiedy upewnimy się, że wszystkie dane są prawidłowe, wystarczy kliknąć na stronie Sklepu przycisk „potwierdzam zakup”;
   • Jeśli chcemy zmodyfikować wprowadzone dane (rodzaj produktu, ilość sztuk, dane adresowe, dane do faktury) – będzie to możliwe do momentu naciśnięcia przycisku: „potwierdzam zakup” (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu);
   • Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego.
  • Usługa Elektroniczna Newsletter w Sklepie świadczona jest przez czas nieoznaczony, wobec użytkowników Sklepu, które wyraziły na nią zgodę. Brak zgody nie wyklucza możliwości posiadania konta oraz składania zamówień w Sklepie. Aby wyrazić zgodę na otrzymywanie treści promocyjnych ze Sklepu, wystarczy w „edycji profilu” zaznaczyć opcję: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach i promocjach”. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, poprzez odznaczenie ww. opcji;
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768;
  • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies;
 • Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności: treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, w postaci np. komentarzy i opinii o sprzedawcy, które ze względu na swoją treść naruszają dobra osobiste sprzedawcy lub innych klientów sklepu. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

5. Warunki zawarcia umowy sprzedaży

 • Zawarcie Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z punktem 4. Regulaminu;
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji, zgodnie z terminami podanymi w punkcie 7. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Kupującemu stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Kupującego powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą;
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  • udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu;
  • przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 5 Regulaminu;
  • treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy;

 

6. Sposoby płatności za produkt

 • Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność Shoper - szybka płatność online. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
   • Szybki przelew z konta, za pośrednictwem Płatności Shoper
   • Karty płatnicze:
    Visa
    Visa Electron
    MasterCard
    MasterCard Electronic
    Maestro
  • Płatność przelewem tradycyjnym - przedpłata na rachunek bankowy Sprzedawcy:
   • Bank: ING
   • Numer rachunku: 89 1050 1142 1000 0092 1639 6763
   • DREAM PROJECT GROUP Sylwia Korecka, ul. Modrzewiowa 4, 42-290 Blachownia
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
 • Termin płatności:
  • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
  • W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

 

7. Koszt, sposoby i termin dostawy oraz odbioru towaru

 • Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Dostawa Produktu do Kupującego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz opakowanie) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Czas i dostawa” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Kupującego woli związania się Umową Sprzedaży;
 • Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny;
 • Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby i terminy dostawy lub odbioru osobistego Produktu:
  • Przesyłka kurierska;
   • Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 1-4 dni roboczych;
   • W opisie każdego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia jest dostępny dokładny Termin jego Realizacji. Termin dostawy, natomiast, zgodnie z gwarantowanymi terminami podanymi przez Kuriera wydłuża ten czas o 1-2 dni robocze, choć z reguły przesyłki docierają na drugi dzień od momentu nadania paczki;
   • W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który nie powinien przekroczyć 4 dni roboczych;
  • Odbiór osobisty dostępny pod adresem podanym w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, w godzinach od 8:00 do 18:00, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu odbioru Produktu, telefonując pod numer: 507405209;
   • Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
    • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu Płatności Shoper – od momentu dokonania skutecznej płatności przez Kupującego;
    • W przypadku płatności Kartą Płatniczą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji;
    • W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
    • W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego - Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie, zgodnym z terminami podanymi na stronie, lub w trakcie składania Zamówienia. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Odbiór osobisty jest możliwy po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu odbioru Produktu, telefonując pod numer: 507405209. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Kupującego liczy się od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

 

8. Reklamacja produktu

 • Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty dostępne w Sklepie;
 • Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od Wad Fizycznych;
 • W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 • Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy;
 • Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, w tym datę jej wystąpienia, załączyć dokumentację zdjęciową, a w formularzu reklamacyjnym podać dane Kupującego składającego reklamację, oraz oczekiwania Kupującego w związku z wadą towaru;
 • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną;
 • W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Kupującego, lub do wykonania uprawnień Kupującego, wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Kupujący zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy;
 • Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu (adres do zwrotów).

 

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl.

 

10. Prawo odstąpienia od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 10.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres podany w punkcie 3 niniejszego Regulaminu (adres do zwrotów i korespondencji);
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@fotoeksplozja.pl;
 • Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest jako załącznik „Odstąpienie konsumenta  od  umowy” do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe;
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) - od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,  która:
   • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;
   • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  • dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres w punkcie 3 niniejszego Regulaminu;
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu;
 • Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  • Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nie prefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe  dostarczane  w  zapieczętowanym  opakowaniu,  jeżeli  opakowanie  zostało otwarte   po   dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w  drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie  treści  cyfrowych,  które  nie  są  zapisane  na  nośniku  materialnym,  jeżeli  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

11. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 • Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Kupujących nie będących konsumentami;
 • Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Kupującym niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Kupującego niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 • W wypadku Kupujących niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży;
 • Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi  odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Kupującemu oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 • W razie przesłania Produktu do Kupującego za pośrednictwem przewoźnika Kupujący, nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 • W wypadku Usługobiorców niebędących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia;
 • Wszelkie spory  powstałe  pomiędzy  Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy;

 

12. Dane osobowe w Sklepie internetowym w oparciu o obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR)

 • Administratorem danych osobowych Kupujących, zbieranych i przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca;
 • Dane osobowe Kupujących zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu, gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu;
 • Odbiorcami danych osobowych Kupujących Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranej firmie kurierskiej lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  • W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym o którym mowa w punkcie 6 niniejszego regulaminu;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy;
 • Kupujący ma zagwarantowane spełnienie wszystkich przynależnych mu praw wynikających z rozporządzeń o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych

 

13. Postanowienia końcowe

 • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim;
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  • zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, będącym Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy Kodeks postępowania cywilnego;
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, niebędącym konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 

 

 

ZAŁACZNIK NR 1 DO REGULAMINU SKLEPU

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

opracowany na podstawie załącznika numer 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

…………………...…, ……………..

Miejscowość, data

 

Podmiot:

DREAM PROJECT GROUP

Sylwia Korecka

ul. Modrzewiowa 4,

42-290 Blachownia,

NIP: 5732554918

 

Adres korespondencyjny:

DREAM PROJECT GROUP

Sylwia Korecka

ul. św. Brata Alberta 103a,

42-224 Częstochowa

 

 

 

Ja, ............................................................ niniejszym odstępuję od umowy nr ………..............…., z dnia …………….…… , której przedmiotem jest ………..……...............................................................…………………………………………………………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………………………………………………………....................................Imię i nazwisko konsumenta:................................................................................................... Adres konsumenta:................................................................................................................. Proszę o zwrot zapłaconej ceny na rachunek bankowy nr.........................................................................................................................................

 

 

 

Podpis Użytkownika

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl